نابع ارشد

منابع كارشناسی ارشد حقوق خصوصی
حقوق مدنی:
1) حقوق مدنی(1) اشخاص و محجورین……………..دكتر سید حسین صفایی
2) حقوق مدنی(2) اموال و مالكیت……………………..دكتر ناصر كاتوزیان
3) حقوق مدنی(3) اعمال حقوقی…….دكتر ناصر كاتوزیان - جزوه درسی حقوق مدنی (3) دكتر درودیان - كتاب سقوط تعهدات دكتر شهیدی
4) حقوق مدنی(4) وقایع حقوقی………………….. دكتر ناصر كاتوزیان- جزوه درسی حقوق مدنی(4) دكتر درودیان
5) حقوق مدنی(5) مختصر حقوق خانواده…………. دكتر صفایی - دكتر اسدالله امامی
6) حقوق مدنی(6 و 7) دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین (دو جلد)……………..دكتر ناصر كاتوزیان
7) حقوق مدنی(8) شفعه، وصیت و ارث……………….دكتر ناصر كاتوزیان
8) قانون مدنی در نظم حقوق كنونی…………………… دكتر ناصر كاتوزیان
9) قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 )…………………….. دكتر اسكینی-دكتر عرفانی
11) قانون تجارت
12) قانون تصفیه امور ورشكستگی
13) قانون صدور چك
14) آئین دادرسی مدنی و بازرگانی…………………. دكتر سید محسن محمدزاده افشار
15) كتاب های دكتر شمس
16) قانون آئین دادرسی جدید
17) قانون اجرای احكام مدنی
متون فقه:
18) لمعه دمشقیه( متون 1 و 2)…………………دكتر شیروانی- جزوه متون فقه(1) دكتر شكاری
19) خلاصه شرح لمعه شهید ثانی…………….. رضا شكری نشر پردازش

متون حقوقی:
20) Law text
21) Law made simple
22) G.C.S.E law
نصف سوالات كنكور كارشناسی ارشد در متون حقوقی، 15 سوال از متون تخصصی حقوق و 15 سوال دیگر از زبان عمومی( شامل قواعد، گرامر، لغات و …) است.

منابع كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزای عمومی:
1) بایسته های حقوق جزا…………………………… دكتر ایرج گلدوزیان
2) زمینه حقوق جزای عمومی……………………….. دكتر رضا نوربها
3) حقوق جزای عمومی (جلد1و2)…………………… دكتر محمدعلی اردبیلی
4) قانون مجازات اسلامی (مواد1 تا62 مكرر)

حقوق جزای اختصاصی:
5) حقوق جزای اختصاصی……………………………….. دكتر ایرج گلدوزیان
6) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالكیت)…………….. دكتر میرمحمدصادقی
7) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)……. دكتر میرمحمدصادقی
8) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)………………….. دكتر محمدهادی صادقی
9) بحث قانون مجازات اسلامی……………………………………. دكتر ایرج گلدوزیان
10) قانون مجازات اسلامی (مواد63 تا729 )

آئین دادرسی كیفری:
11) آئین دادرسی كیفری (جلد1 و2 )…………………… دكتر محمد آشوری
12) آئین دادرسی كیفری (جلد1 و2 و3 و4 )…………….. دكتر آخوندی
13) عدالت كیفری……………………………………………. دكتر آشوری
14) قانون آ.د.ك.د.ع. مصوب 1378
15) قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی
مصوب 1378 و قانون نحوه وصول درآمدهای دولت مصوب 1373

متون فقه:
16) لمعه( 1و2 )شامل مباحث: بیع، اجاره، ودیعه، وكالت، عاریه، قرض، ضمان،رهن، نكاح و طلاق، حدود و قصاص و دیات، اخذ به شفعه و ارث.
17) متون فقه (1و 2و 3و 4 )………………………….. ابوالحسن محمدی
18) خلاصه شرح لمعه………………………………….. رضا شكری( نشر پردازش )

متون حقوقی:
19) Law text
20) Law made simple
21).C.S.E law

منابع كارشناسی ارشد حقوق عمومی

حقوق اساسی :
1)بایسته های حقوق اساسی………………… دكتر قاضی
2)حقوق اساسی( جلد 1و2)………………….. دكتر سید محمد هاشمی
3)متن قانون اساسی

حقوق اداری:
4)حقوق اداری…………………………………………..دكتر ابوالحمد
5)حقوق اداری………………………………………….. دكتر موسی زاده
6)حقوق اداری…………………………………………..دكتر طباطبایی مؤتمنی
7)حقوق اداری و قراردادهای اداری…………………… دكتر انصاری

حقوق بین الملل عمومی:
1) حقوق بین الملل عمومی……………………………… دكتر ضیایی بیگدلی
2) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی………………. دكتر بیك زاده
3) سازمان های بین المللی……………………………… دكتر موسی زاده
4) سازمان های بین المللی……………………………… دكتر آقایی
5) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی……………… دكتر ممتاز

متون فقه:
8)كتب حدود و قصاص و دیات و شهادت لمعه( متن اصلی لمعه )….. ترجمه دكتر فیض
زبان:
9) زبان عمومی

متون حقوقی:
10) Law text
11) Law made simple
12) G.C.S.E law

منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر

حقوق اساسی
1) حقوق اساسی و نهاد های سیاسی………………… دکتر قاضی
2) حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران(دوچلد)……. دکتر هاشمی
حقوق مدنی تعهدات
3) حقوق مدنی3(اعمال حقوقی) ………………………. دکتر کاتوزیان
4) حقوق مدنی 4(وقایع حقوقی)…………………….. دکتر کاتوزیان
حقوق بین الملل عمومی
5) حقوق بین الملل عمومی ……………………….. دکترضیائی بیگدلی
6) جزوه ی حقوق بین الملل ……………………… دکتر بیگ زاده
سازمان های بین المللی ………………………….. دکتر موسی زاده
7) جزوه ی سازمان های بین المللی( بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی اختلافات بین المللی) ………دکتر میر عباسی
9) منشور سازمان ملل متحد
10) حقوق بین الملل خصوصی …………. دكتر نصیری و دكتر بهشید ارفع نیا
11) تعارض قوانین ………………………. دكتر نجاد علی الماسی
متون حقوقی
10)Law Text …………………………. دکتر افتخار جهرمی
11) Law Made Simple………………. پادفیلد
12) Gees Law ……………………….. براون
13) Dictionary Of Law …………………… Oxford

منابع كارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

1) زبان (انگلیسی یا فرانسه)
2) حقوق مدنی
3) حقوق تجارت
4) حقوق بین الملل عمومی………………………… دكتر ضیایی بیگدلی
5) حقوق بین الملل خصوصی …………………..دكتر نصیری و دكتر بهشید ارفع نیا
6) تعارض قوانین ………………………………….. دكتر نجاد علی الماسی
منابع كارشناسی ارشد حقوق بین الملل مالكیت فكری

1) حقوق مدنی
2) زبان (انگلیسی یا فرانسه)
3) حقوق تجارت
4) متون فقه

منابع كارشناسی ارشد حقوق بین الملل محیط زیست

1) زبان (انگلیسی یا فرانسه)
2) حقوق اداری…………..دكتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی و دكتر ابوالحمد
3) حقوق جزای اختصاصی
4) حقوق بین الملل عمومی

توجه

-مواد امتحانی گرایش حقوق اقتصادی، گرایش حقوق خصوصی می باشد.
- جهت جلوگیری از تكرار از ذكر منابع دروس مشترك پرهیز شده است. برای مثال منابع درس حقوق مدنی در همه گرایش هایی كه این درس جزو مواد امتحانی آنها است، یكسان می باشد كه در ذیل منابع حقوق خصوصی ذكر شده است و تفاوت در ضرایب آنهاست.
- با توجه به این كه رشته هایی چون حقوق تجارت بین الملل ، مالكیت فكری و محیط زیست دركل دانشگاه های كشور ظرفیت كمی دارند بهتر است داوطلبان در انتخاب گرایش امتحانی خود دقت لازم را بنمایند.
- داوطلبانی كه مواد امتحانی حقوق خصوصی را انتخاب نموده و امتحان دهند، هنگام اعلام نتایج با توجه به اشتراك دروس به طوراتوماتیك در سه رشته حقوق اقتصادی، حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالكیت فكری نیز به طور مجزا برای آنان رتبه اعلام خواهد شد.
-در خاتمه لازم به تذکر است ،دانشجویان محترم ضمن ملاحظه ی منابع گرایش مورد علاقه خود ،حتما با اساتید گرایش مربوطه در خصوص منابع موجود و دیگر نقطه نظرات و پیشنهادها ی آنان مشورت لازم را به عمل آورند.

با آرزوی توفیق روز افزون شما دانشجویان عزیز - دکتر غلامرضا خواجی